مرزپیما
جشن سده سروده ی هما ارژنگی
تاريخ نگارش : ۱۰ بهمن ۱٣۹۰

این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:     بالاترین balatarin     دنباله donbaleh     yahoo Yahoo     delicious Delicious     facebook Facebook     twitter Twitter     google Google    

  جشن سده
  سروده ی هما ارژنگی
 
ای آتش سرخ تیرگی سو ز
ای روشن آشیان برافروز
ای بر شده آتش نیایش
ای خرمن گرم سوز سرکش
از دور مهین گو کیانی
هوشنگ نژاده یادمانی
آورد ترا به فر و فرهنگ
چون گوهرسفته از دل سنگ
افروخت به هیمه ها ی سوزان
بس آتش پر فروغ و تابان
وان روز نشاط و گاه امید
جشن سده ی خجسته نامید
ای معبد مهراز تو روشن
هر گلخن مرده از تو گلشن
از نور تو آسمان برافروخت
دم سردی خاک و تیرگی سوخت
مهر تو به خاک مرده جان داد                                                             
برآب فسرده دل روان داد
د م سردی وهیبت زمستان                                                    
بردی به فروغ خویش آسان
آری تو فروغ ایزدانی                                                                   
آرایش بزم موبدانی
جشن سده از تو یادگار است
 میلاد سحر به شام تار است
ای آتش جان فروز تابان                                                                 
با مهر چو بسته ای تو پیمان
هر تیره که اهرمن بزاید
در پای فروغ تو نپاید
اینک به امید پاک دادار                                                                      
آن یاور مهربان وغمخوار
برخیزم و دست برفشانم                                                                    
وز شوق سرود تازه خوانم
از هیمه اجاق برفروزم                                                                   
غمنامه ی تیرگی بسوزم
اکنون که زمان شادمانیست                                                          
هنگامه ی بزم و کامرانیست
ای یارخجسته ای نکو کار                                                           
از چهره نقاب غصه بردار
از عشق توآتشی به پا کن                                                                    
دلتنگی و خامشی رها کن
تا باد جهان به کام تو نوش                                                              
آیین کهن مکن فراموش
                                                                                                               
لیون - آذر ماه هشتاد و یک      
هما ارژنگی
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.nevisandegan.net