مرزپیما
چه می جویم؟
تاريخ نگارش : ٨ اسفند ۱٣۹۰

این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:     بالاترین balatarin     دنباله donbaleh     yahoo Yahoo     delicious Delicious     facebook Facebook     twitter Twitter     google Google    

چه را می جویم؟

پوران فرخ زاد

"ویژه نامه پوران فرخ زاد، اسفند ماه ۱۳۹۰ - مرزپیما"



میان این همه باد
این همه برگ
و ... این باران مداوم
که می گرید زار زار
بر آخرین لحظات خزان
چه را می جویم؟
میان این همه زرد،
این همه قهوه ای
و ... این همه خاکستری بنفش گون
آخرین گل سرخ خزانی را،
در آخرین باغ ویران
یا آخرین واژه ای را که هنوز
در اغتشاش این همه آشوب،
سر سبز مانده است.
 
به من بگو،
در این خیابان خموده ی خاموش
پشت این همه خزان
و آن همه عشق
که غارت کرد دلم را
و سوزاند آن همه سبز را،
میان آن همه سرخ
چه را می جویم؟
این همه خاکستر را،
در خاکستر بیهودگی
یا این همه امید که،
به فردا هست،
هنوز! هنوز!
به من بگو
در خماخم خیابانی که،
روی به گورخانه ی زمستان دارد
و ... در برودت این همه انجماد،
و این همه بوی کافور،
چرا می جویم هنوز؟
چه را؟
چه را؟
 





www.nevisandegan.net