مرزپیما
همسرایی ادبی - وین، برلین
تاريخ نگارش : ۲۲ مهر ۱٣۹۵

این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:     بالاترین balatarin     دنباله donbaleh     yahoo Yahoo     delicious Delicious     facebook Facebook     twitter Twitter     google Google    

همسرایی ادبی - وین، برلین
سیاست و شعر ...
زنان مرز پیما
شب شعر، داستانخوانی و موزیک با ناهید باقری - گلداشمید، زهرا شیراک، اوا گبر و دیتا بریکول.
پنجشنبه 20 اکتبر 2016 ساعت 19:30
Thelemangasse 6, 1170 Wien

www.nevisandegan.net