مرزپیما
سرودی تازه
تاريخ نگارش : ۱۹ فروردين ۱٣۹۹

این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:     بالاترین balatarin     دنباله donbaleh     yahoo Yahoo     delicious Delicious     facebook Facebook     twitter Twitter     google Google    

سرودی تازه
سروده ی رز ماری شولاک، شاعر اتریشی   
Rosemarie Schulak
از کتاب آلمانی - فارسی "زبان آفرینش"
Sprache der Schöpfung  
گزینش و برگردان به زبان فارسی ناهید باقری - گلداشمید
نشر ناسنگ - ایران، نوشهر
 
سرودی تازه سر دادن
از زمین، از زندگی
و دوام آن.
 
آهنگی از اراده بر آوردن
برای رشدی افزون و همیشگی
 
جوانه ی نازک قد می کشد،
از ریشه های پیر
میوه های شیرین می آورد.
 
سرودی تازه باید خواند
از این دوام زندگی و زمین.
 
 
 
 

www.nevisandegan.net