قلب پاییز

زن، زندگی، آزادی

قلب پاییز - شعر خوانی شاعران اتریشی پتر پاول ویپلینگر و کریستل گرلر(آلمانی-فارسی)

آدینه 16 دسامبر 2022 ساعت 18 تا 20 در انستیتوی آسیایی آفرو:

Afro-Asiatisches Institut, Türkenstr. 3, 1090 Wien

برگردان و اجرای سروده ها به فارسی: ناهید باقری - گلداشمید

گرداننده ی برنامه: الکساندر پر

برگزارکننده: انجمن هنری فرهنگی مرزپیما در تبعید www.marzpeyma.org