پنجره های شعر

شب بزرگداشت بانو پوران فرخ زاد در وین
پنجشنبه 16 دسامبر 2021 ساعت 7 شب در پن کلوب اتریش
Österreichischer P.E.N.-Club, Bankgasse 8, 1010 Wien

مروری بر زندگی و آثار پوران فرخ زاد (1395 -1311)، بانوی شاعر، نویسنده و پژوهشگر و نیز خوانش سروده هایی از وی به دو زبان فارسی و آلمانی.
برگردان سروده ها از فارسی به آلمانی و نیز اجرا به زبان فارسی: ناهید باقری - گلداشمید
اجرای سروده ها به آلمانی: آندره آ پاولی
برگزار کننده: انجمن هنری - فرهنگی مرزپیما

همراه داشتن گواهی دریافت واکسن یا بهبودیافتگی. ورود با ماسک الزامی است