هاله ی امید

هاله ی امید
اصغر احمدی (الف - مسافر)

سلام کن
سلامی دوباره
به باران
به ابر
به برف ها
به تگرگ
به غروب و
سپیده دمان
به آفتاب و مهرش
به ماه
به جلوه ی مهتابش
دو باره سلام کن
به امید
که در دامان بی مرز رؤیا
سرشار است
از صلح و آزادی


به فرداها سلامی
دوباره کن!