اعلامیه حقوق بشر

مردم جهان

در کره زمین بیش از هفت میلیارد انسان زندگی می کنند که بیش از سه میلیارد آنان در فقر و شوربختی بسر می برند. سالیانه در کره زمین میلیون ها انسان بر اثر نداشتن مواد غذایی و آب آشامیدنی و نبود بهداشت و داروهای پزشکی جان خود را از دست می دهند و یا در آستانه ی مرگ قرار می گیرند . ولی در برابر این تراژدی بزرگ هزینه بودجه ارتش های جهان به هزاران میلیارد دلار می رسد. پاسخگوی این تراژدی بزرگ کیست؟

 

اعلامیه جهانی حقوق بشر

نویسنده: سازمان ملل
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۲۷
نوع متن: قوانین بین الملل

ماده نخست
تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آ یند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند.
همه دارای عقل و وجدان می باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند.

ماده 2
 1- هر کس می توا ند بدون هیچگونه تمایز بویژه از حیث نژاد، رنگ، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر، از تمام حقوق و کلیه آزادی هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است، بهره مند گردد.
2- به علاوه هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سیاسی، اداری، و قضایی یا بین المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد، خواه این کشور مستقل، تحت قیمومت یا غیرخودمختار بوده یا حاکمیت آن به شکلی محدود شده باشد.

ماده 3
هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.

ماده 4
احدی را نمی توان در بردگی نگاهداشت و داد و ستد بردگان به هر شکلی که باشد ممنوع است.

ماده 5
احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد.

ماده 6
هر کس حق دارد که شخصیت حقوقی او در همه جا به عنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود.

ماده 7
همه در برابرقانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند.
همه حق دارند در برابر هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد بر علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید به طرز تساوی از حمایت قانون بهره مند شوند.

ماده 8
در برابر اعمالی که حقوق اساسی فرد را مورد تجاوز قرار بدهد و آن حقوق به وسیله قانون اساسی یا قانون دیگری برای او شناخته شده باشد، هر کس حق رجوع موثر به محاکم ملی صالحه دارد.

ماده 9
هیچکس نمی تواند خود سرانه توقیف – حبس یا تبعید شود.

ماده 10
هر کس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش بوسیله دادگاه مستقل و بی طرفی، منصفانه و علنا رسیدگی بشود و چنین دادگاهی در باره حقوق و الزامات او با هر اتهام جزایی که به او توجه پیدا کرده باشد ا تخاذ تصمیم بنماید.

ماده 11
1- هر کس که به بزه کاری متهم شده باشد بی گناه محسوب خواهد شد تا وقتیکه در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمین های لازم برای دفاع او تامین شده باشد تقصیر او قانونا محرز گردد.
 2- هیچکس برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب، آن عمل به موجب حقوق ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی شده است محکوم نخواهد شد. بهمین طریق هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه که درموقع ارتکاب جرم بدان تعلق می گرفت در باره احدی اعمال نخواهد شد.

ماده 12
احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود، نباید مورد مداخله های خود سرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد. هر کس حق دارد که در مقابل اینگونه مداخلات و حملات مورد حمایت قانون قرارگیرد.

ماده 13
1- هر کس حق دارد که در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نماید.
2- هر کس حق دارد هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خود باز گردد.

ماده 14
1- هر کس حق دارد در برابر تعقیب شکنجه و آزار پناهگاهی جستجوی کند و در کشورهای دیگر پناه اختیار کند.
2- در موردی که تعقیب واقعا مبتنی به جرم عمومی و غیر سیاسی یا رفتارهایی مخالف با اصول و مقاصد ملل متحد باشد، نمی توان از این حق استفاده نمود.

ماده 15
 1- هر کس حق دارد که دارای تابعیت باشد.
2- احدی را نمی توان خودسرانه از تابعیت خود یا از حق تابعیت محروم کرد.

ماده 16
1- هر زن و مرد بالغی حق دارند بدون هیچگونه محدودیت از نظر نژاد، ملیت، یا مذهب با همدیگر زناشویی کنند و تشکیل خانواده دهند. در تمام مدت زناشویی و همگام انحلال آن، زن و شوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج، دارای حقوق مساوی می باشند.
2- خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهره مند شود.

ماده 17
1- هر شخص منفردا یا بطور اجتماع حق مالکیت دارد.
2- احدی را نمی توان خودسرانه از حق مالکیت محروم نمود.

ماده 18
هر کس حق دارد که از آزادی فکری، وجدان و مذهب بهره مند شود. این حق متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان می باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هر کس می توا ند ازاین حقوق به شکل فردی یا جمعی، خصوصی یا عمومی برخوردار باشد.

ماده 19
هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و درکسب اطلاعات و افکار و در اخذ و ا نتشار آن به تمام وسائل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.

ماده 20
 1- هر کس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیت های مسالمت آمیز تشکیل دهد.
2- هیچکس را نمی توان مجبور به شرکت در اجتماعی کرد.

ماده 21
 1- هر کس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود، خواه مستقیماً و خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند شرکت جوید.
2- هر کس حق دارد با تساوی شرایط، به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید.
 3- اساس و منشاء قدرت حکومت، اراده مردم است، این اراده باید به وسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صدا قت و به طور ادواری صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رای مخفی یا شیوه ای نظیر آن انجام گیرد که آزادی رای را تامین نماید.

ماده 22
هر کس به عنوان عضو اجتماع حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به وسیله مساعی ملی و همکاری بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه مقام و نمو آزادانه شخصیت او است با رعایت تشکیلات و منابع هرکشور بدست آورد.

ماده 23
1- هرکس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نماید، شرایط منصفا نه و رضایت بخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد.
2- همه حق دارند که بدون هیچ تبعیضی، در مقابل کار مساوی اجرت مساوی دریافت دارند.
3- هر کسی که کار می کند به مزد منصفانه و رضایت بخش ذیحق می شود که زندگی او و خانواده اش را موافق شئون انسانی تامین کند و آن را در صورت لزوم با هر نوع وسائل دیگر حمایت اجتماعی تکمیل نماید.
 4- هر کس حق دارد که برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و در اتحادیه ها نیز شرکت کند.

ماده 24
هر کس حق استراحت و فراغت و تفریح دارد و بخصوص به محدو دیت معقول ساعات کار و مرخصی های ادواری با اخذ حقوق ذیحق می باشد.

ماده 25
1- هر کس حق دارد که سطح زندگانی و سلامتی و رفاه خود و خانواده ا ش را از حیث خوراک و مسکن و مرا قبت های طبی و خدمات لازم اجتماعی تامین کند و همچنین حق دارد که در مواقع بیکاری، بیماری، نقص اعضاء بیوگی، پیری یا در تمام موارد دیگری که به عللی خارج از اراده انسان و وسائل امرار معاش از دست رفته باشد از شرایط آبرومندا نه زندگی برخوردار شوند.
2- مادران و کودکان حق دارند که از کمک و مراقبت مخصوصی بهره مند شو ند. کودکان چه بر اثر ازدواج و چه بدون ازدواج بدنیا آمده باشند، حق دارند که همه از یک نوع حمایت اجتماعی برخوردار شوند.

ماده 26
 1- هر کس حق دارد از آموزش و پرورش بهره مند شود. آموزش و پرورش لااقل تا حدودی که مربوط به تعلیمات ابتدایی و اساسی است باید مجانی باشد. آموزش ابتدایی اجباری است. آموزش حرفه ای باید عمومیت پیدا کند و آموزش عالی باید با شرایط تساوی کامل بروی همه باز باشد تا همه بنا به استعداد خود بتوانند از آن بهره مند گردند.
2- آموزش و پرورش باید طوری هدایت شود که شخصیت انسانی هر کس را بحداکمل رشد آن برساند و احترام حقوق و آزادی های بشر را تقو یت کند٫آموزش و پرورش باید حسن تفاهم، گذشت و احترام عقاید مخالف و دوستی بین تمام ملت ها و جمعیت های نژادی یا مذهبی و همچنین توسعه فعالیت های ملل متحد را در راه حفظ صلح تسهیل نماید.
3- پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود نسبت بدیگران اولویت دارند.

ماده 27
1- هر کس حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی اجتماع شرکت کند، از فنون و هنر ها بهره مند گردد و در پیشرفت علمی و فوائد آن سهیم باشد.
 2- هر کس حق دارد از حمایت منافع معنوی و مادی آثار علمی، فرهنگی یا هنری خود بر خوردار شود.

ماده 28
هر کس حق دارد بر قراری نظامی را بخواهد که از لحاظ اجتماعی و بین المللی حقوق و آزادی هایی را که در این اعلامیه ذکر گردیده است تامین کند و آنها را به مورد اجرا بگذارد.

ماده 29
1- هر کس در مقابل آن جامعه ای وظیفه دارد که رشد آزاد و کامل شخصیت او را میسر سازد.
2- هر کس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی های خود فقط تابع محدودیت هایی نیست که بوسیله قانون منحصرا بمنظور تامین شناسایی و مراعات حقوق و آزادیهای دیگران و برای رعایت مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی در شرایط یک جامعه دموکراتیک وضع گردیده است.
. این حقوق و آزادی ها در هیچ موردی نمی تواند بر خلاف مقاصد و اصول ملل متحد اجرا گردد

ماده 30
هیچ یک از مقررات اعلامیه حاضر نباید طوری تفسیر شود که متضمن حقی برای دولتی یا جمعیتی یا فردی باشد که بموجب آن بتواند هر یک از حقوق و آزادی های مندرج در این اعلامیه را از بین ببرند و یا در آن فعالیتی بنماید.