نوروزتان خجسته و پیروز باد

نوروزتان خجسته و پیروز
دلهایتان تهی از تیرگی اندوه
سینه هایتان آتشکده ی پر فروغ مهر باد
با آرزوی تندرستی و بهروزی
شادی ایام به کامتان

پیک نوروز
سروده ی ناهید باقری - گلداشمید

پیک نوروز، پیام آور گل،
می رسد سرخوش و مغرور ز دروازه ی فصل
در رکاب سحر، این اسب سپید،
می رمد از دل شب
می دمد بر تن ناباور صبح،
عطر گلبرگ شقایق های وحشی را
می کشد گام به جا جای زمین

مقدم او خوش باد