شک

منیره پرورش
 
نفس ها وکلمات مخفی را
به خانه آوردیم
به تیترکتاب ها
کتاب ها رامثل پاره های دل سوزاندیم
خود را به دیوار
به در
به کوچه زدیم
از ما احساسات سطحی مانده بود،  بغض و رگه ای
از فراموشی و پایی
که می شد برهمه چیزگذاشت
پنجره به روز شک کرده است
پرده ها را آویخته ایم.