امروز را دریاب – شب شعر

چهارشنبه 17 نوامبر 2021 ساعت 7 شب
Österreichischer P.E.N.-Club, Bankgasse 8, 1010 Wien

شب شعر (فارسی - آلمانی) ناهید باقری - گلداشمید در وین
اجرای سروده ها به زبان آلمانی: آندره آ پاولی
محل برگزاری: پن کلوب اتریش

همراه داشتن گواهی دریافت واکسن کرونا، بهبود یافتگی و نیز ورود با ماسک الزامی است.
برگزار کننده: انجمن هنری - فرهنگی مرزپیما
ورود آزاد