مردی که زن ها را فهمید

آقای ویلیام گلدینگ برنده ی جایزه نوبل ادبیات:
"من معتقدم، زن ها باید دیوانه باشند که فکر کنند با مردها مساوی هستند!
همیشه بالاتر بوده اند ... خیلی بالاتر  ...
هر چیزی را به یک زن بدهی آن را به بهترین مبدل می سازد.
اگر به او نطفه بدهی، او به تو یک فرزند می دهد.
اگر به او یک محل اقامت بدهی، آنجا را به یک خانه تبدیل می کند!
اگر به او ماده ای غذایی بدهی، او به تو یک وعده ی غذایی می دهد ...
اگر به او لبخند بدهی، او قلبش را به تو می دهد.
زن ها هدیه هایی را که دریافت می کنند، چندین برابر و بهترینش می کنند."