هفته جهانی انسانیت

۱ تا ۷ مارس هفته جهانی انسانیت است. با این هدف که عنصر اصلی و مشترک میان انسان‌ها را فرای نژاد، ملیت، مذهب و مرزها یادآوری می‌کند.